top of page
Strategy

Strategie

We verzekeren marktpartijen tegen onwaarschijnlijke gebeurtenissen (“staartrisico’s”) in gereguleerde aandelenmarkten. Dit doen we door put- en call-opties op liquide aandelenindexen, zoals de AEX, te verkopen.

We ontvangen een premie voor het beperkte risico dat we nemen. Deze premie maximaliseren we binnen ons beleggingsmandaat op basis van onze econometrische risicomodellen.

We beheersen ons risico door een strikt risicobeheersing systeem dat we in de loop van meer dan 20 jaar hebben ontwikkeld en geperfectioneerd. Behoud van kapitaal staat voorop.

De contracten die we aan gaan, zijn elke keer kort van duur. We stellen onze winst (premie) zeker doordat de verzekering afloopt, of doordat we de verzekering ‘doorrollen’ naar de volgende periode.

We herhalen bovenstaande stappen voor elke periode, die doorgaans tussen de 20 en 45 dagen ligt.

Performance

Performance

Ons streven is een jaarlijks netto rendement voor investeerders van 6%-10% na aftrek van fees en kosten. Over de afgelopen 15 jaar (2009-2023) laat onze strategie een stabiel netto rendement zien van 11,6% per jaar na fees en kosten. In de afgelopen vijf jaar was het netto rendement voor investeerders zelfs 13,8% per jaar. De AEX, inclusief dividend, rendeerde in deze perioden respectievelijk 11,0% en 12,4% per jaar. Een spaarrekening rendeerde respectievelijk 1,2% en 0,3%.

Schermafbeelding 2024-05-02 om 18.47.18.png

Het Apple Tree Fund is formeel opgericht op 18 december 2020. Het rendement over de afgelopen vijf jaar betreft het daadwerkelijk gerealiseerde netto rendement in de periode 2019-2023, door uitvoering van de strategie van het Fonds. Omdat het ontbreekt aan oudere data over daadwerkelijk gerealiseerd rendement, betreft het netto rendement over de periode 2009-2023 een combinatie van het netto rendement op basis van simulaties van de strategie (2009-2018) en het gerealiseerde rendement (2018-2023). De basis voor de simulaties is de AEX-index, met volledige herbelegging van de rendementen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ook is er naast kans op een positief rendement, een risico op een negatief rendement. Hieronder gaan we in op hoe we deze risico’s beheersen.

Risk Category

Risicocategorie

Risk-Managment.png

Wet- en regelgeving van de Europese Unie (EU) verplichten beleggingsfondsen tot het bepalen van een risicoclassificatie (1 = laag risico, 7 = hoog risico), in Nederland valt dit onder toezicht van de Autoriteiten Financiële Markten. Het past gestandaardiseerde methodologieën toe waarvan geen enkel fonds kan afwijken om de risicocategorie van het fonds te berekenen.

20230131 AFM risico indicator_NL.jpg

 

 

 

Apple Tree Fund valt in risicoklasse 2 (laag risico), berekend volgens de standaard EU methodiek.

Risk management

Risicobeheersing

We begrijpen dat investeren in derivaten gezien kan worden als risicovol. De kern van onze strategie wordt al heel lang gebruikt door optiehandelaren en beleggingprofessionals. Onze unieke positie en stabiele resultaten (meer dan 95% van onze netto maandelijkse rendementen zijn positief over de periode 2005-2020) worden bepaald door het door ons ontwikkelde risicobeheersing systeem, op basis van econometrische modellen en duidelijke risico indicatoren, dat ons risico laag houdt. Strikte regels, geen emoties, geen uitzonderingen.

Onze investeringen worden gedaan op basis van vooropgestelde criteria en veiligheidsmaatregelen met kapitaalbehoud als uitgangspunt. We optimaliseren vervolgens de winst die past bij ons gewenste lage risiconiveau. Tenslotte monitoren we wereldwijde financiële markten en geo-politieke ontwikkelingen met mogelijke impact op onze posities. Ons risicosysteem schrijft voor hoe we met die informatie om moeten gaan.

De strikte regels beperken een mogelijk negatieve impact van (extreme) marktschokken op ons rendement. Zo traden de risico indicatoren tijdens de recente COVID-crisis in werking en bleef de impact beperkt tot 3,3% verlies in maart (na fees en kosten), terwijl wereldwijde beurzen 30-40% verlies leden. Binnen drie maanden hadden we het verlies omgezet in een positief netto resultaat. Voor heel 2020 is het netto rendement 15,6%.

 

We passen ons risicokader toe om het kapitaal van onze investeerders te beschermen. Maar ook wijzelf worden gecontroleerd, door een onafhankelijke Stichting Bewaarder die de belangen van investeerders in het Apple Tree Fund beschermt. De Stichting Bewaarder is daarnaast juridisch eigenaar van het door beleggers ingebrachte fondsvermogen, zodat wij hier slechts toegang toe hebben voor het binnen ons mandaat beheren van dit vermogen.

Ook een professioneel risicobeheersing systeem voorkomt niet alle risico’s. Aan een belegging in het Fonds zijn financiële kansen, maar ook financiële risico’s verbonden die gepaard gaan met beleggen in het algemeen en beleggen in derivaten in het bijzonder. De mogelijkheid bestaat dus dat de belegging in het Fonds in waarde stijgt, maar het is ook mogelijk dat de belegging in het Fonds weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat de inleg in het Fonds geheel of gedeeltelijk verloren gaat. We leggen op deze website en, in meer detail, in het Informatie Memorandum uit welke risico’s er zijn en hoe we deze risico’s managen, en we lichten dit graag persoonlijk verder toe.

Costs & Transparancy

Kosten & Transparantie

We hanteren een simpele fee-structuur. Investeerders betalen 2,40% per jaar. Er zijn geen in- en uitstap fees, geen performance fees, geen andere kleine lettertjes.

Aan kosten betalen investeerders alleen de transactiekosten voor de contracten die het fonds aangaat. Deze hangen af van het aantal transacties dat in een beleggingsperiode kan plaatsvinden. De hoogte van deze kosten is niet van tevoren bekend en deze zijn moeilijk in te schatten door het volatiele karakter, waarbij de kosten op maandbasis sterk kunnen verschillen. Hogere transactiekosten gaan doorgaans samen met hogere opbrengsten. Meer informatie hierover is te vinden in de toelichting over 'Vergoeding en kosten' in het Informatie Memorandum (IM) en in het Essentiële Informatiedocument (EID), welke je hieronder bij ‘Downloads’ kunt downloaden.

 

Dit is het. Helder en duidelijk. Net zoals we duidelijk zijn over de resultaten. Elke maand ontvangen investeerders een rapportage met informatie over hun beleggingen, waaronder de stand van hun kapitaal, de maandresultaten en de cumulatieve resultaten over de hele beleggingsperiode. Daarnaast volgt er elk jaar een jaarrapportage die gebruikt kan worden voor de belastingaangifte.

Downloads

Downloads

Geïnteresseerd? Vragen?

Inschrijven voor onze maandelijkse News & Insights.

bottom of page