top of page

Informatie over duurzaamheid

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (ook wel Transparantieverordening of SFDR genoemd) van toepassing geworden.

In overeenstemming met de SFDR en de aan de SFDR-gelieerde Taxonomieverordening dienen beheerders van beleggingsinstellingen zoals Apple Tree Capital Partners B.V. (hierna: ‘wij’ of ‘Beheerder’), informatie te verstrekken over duurzaamheid met betrekking tot de beheerde fondsen. Hieronder lichten we toe hoe wij omgaan met de Transparantieverordening.

Duurzaamheidsbeleid

Kwalificatie Participaties
Apple Tree Fund (hierna: het ‘Fonds’) investeert in derivaten op indexen*. Het Fonds mag daarbij niet beleggen in derivatenmarkten met beperkte liquiditeit. Dit betekent dat het beleggingsuniversum is beperkt tot specifieke indexen. Vooralsnog vallen hier alleen ‘brede indexen’ onder, zoals de AEX en de EUROSTOXX 50, waarbij ecologische of sociale kenmerken danwel duurzaamheid niet als specifieke selectiecriteria gelden.

Het Fonds promoot dus geen ecologische of sociale kenmerken ('lichtgroene beleggingen' als bedoeld in artikel 8 SFDR) en heeft dus ook geen duurzame belegging tot doel ('donkergroene beleggingen' als bedoeld in artikel 9 SFDR). De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Beleid ten aanzien van duurzaamheidsrisico's
Beheerder erkent dat (verwezenlijking van) duurzaamheidsrisico's een mogelijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. Een duurzaamheidsrisico is, kort gezegd, een gebeurtenis op ecologisch, sociaal of governance gebied (ESG-gebied) die een negatief effect kan hebben op de waarde van de Participaties. Duurzaamheidsrisico's op ecologisch gebied zien bijvoorbeeld op CO2-uitstoot, energieverbruik en biodiversiteitsverlies. Bij duurzaamheidsrisico's op sociaal gebied kan bijvoorbeeld gedacht worden aan productaansprakelijkheden en eerbiediging van mensenrechten. Als het gaat om duurzaamheidsrisico's op governance gebied, dan kan gedacht worden aan inclusiviteit en diversiteit, beloning en bedrijfsethiek. Beheerder integreert duurzaamheidsrisico's in een beperkte mate in beleggingsbeslissingen. Verderop in dit document gaan we onder ‘Duurzaamheidsrisico’s’ nader op in op de relevante risico’s en hoe daar rekening mee wordt gehouden.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen
Beheerder houdt geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en stelt daarom niet jaarlijks een zogenoemde principal adverse sustainability impact statement (PAI) op. Het in aanmerking nemen van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zou betekenen dat Beheerder hierover moet rapporteren. De benodigde informatie om te rapporteren is op dit moment niet beschikbaar binnen de Beheerder. Voor het verkrijgen van dergelijke informatie zou Beheerder (kostbare) maatregelen moeten treffen. Dit acht Beheerder, in ieder geval op dit moment, disproportioneel. Voorgaande neemt niet weg dat Beheerder het besluit om geen rekening te houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren kan heroverwegen, indien zich relevante omstandigheden voordoen.

Duurzaamheidsrisico's en het beloningsbeleid
Beheerder is onder het AIFMD-registratieregime niet verplicht tot het hanteren van het wettelijk voorgeschreven beloningsbeleid. Gezien de beperkte omvang van de organisatie is niet gekozen om (vrijwillig) een specifiek beloningsbeleid op te stellen. Vanwege het ontbreken van (een verplichting tot het opstellen van) een beloningsbeleid, is de verplichting uit SFDR omtrent de informatieverschaffing over het beloningsbeleid en in hoeverre dat beleid strookt met de duurzaamheidsrisico’s niet van toepassing op Beheerder.

Duurzaamheidsrisico's

Onder duurzaamheidsrisico’s verstaat Beheerder een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de door Beheerder beheerde beleggingen van het Fonds kan veroorzaken. Duurzaamheidsrisico’s kunnen op zichzelf staande risico’s zijn of zich manifesteren via of in samenhang met andere risicofactoren die bij beleggen horen, zoals marktrisico, tegenpartijrisico of wet- en regelgevingsrisico’s.

Het Fonds belegt in derivaten op indexen. De aandelen waar deze indexen op gebaseerd zijn, zijn blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. Deze duurzaamheidsrisico’s kunnen een negatief effect op de waarde van de beleggingen hebben.
 

  • Ecologische factoren zijn voornamelijk gerelateerd aan klimaatverandering. Door klimaatverandering kunnen bijvoorbeeld delen van de activiteiten van een bedrijf beschadigen, wat vervolgens de operationele capaciteit kan beperken. Daarnaast voeren overheden over de hele wereld in toenemende mate milieuwetgeving in en het onvermogen van een bedrijf om aan deze normen te voldoen, kan resulteren in aanzienlijke boetes. Herwaarderingen van activa vanwege veranderingen in beleid, technologie en sentiment kunnen de financiële omstandigheden van bedrijven doen verslechteren.
     

  • Sociale factoren hebben betrekking op de relaties van een bedrijf met andere bedrijven en gemeenschappen en zijn houding ten opzichte van diversiteit, mensenrechten en consumentenbescherming. Sociale factoren kunnen het operationele succes van een bedrijf (positief en negatief) beïnvloeden
     

  • Corporate governance betreft de interne aangelegenheden van het bedrijf en de relaties met de belangrijkste belanghebbenden van het bedrijf, inclusief de werknemers en de aandeelhouders. Een goede en transparante corporate governance kan belangenconflicten tussen de belanghebbenden van een bedrijf en mogelijk hoge proceskosten helpen voorkomen.


Omdat het beleggingsuniversum van het Fonds beperkt is tot specifieke indexen, is het slechts in zeer beperkte mate mogelijk om rekening te houden met duurzaamheidsrisico’s. Wel worden deze risico’s binnen het beleggingsbeleid van het Fonds beperkt door diversificatie. Via derivaten wordt immers indirect belegd in aandelenindexen, en door daarbij gebruik te maken van brede indexen vindt er spreiding van risico’s plaats over verschillende bedrijven, sectoren en segmenten, en zal de impact van een manifestatie van één van de duurzaamheidsrisico’s op de waarde van één van de onderliggende bedrijven veelal een relatief beperkt effect hebben op de waarde van de index.

* Een uitgebreide toelichting over het beleggingsbeleid is opgenomen in het Investerings Memorandum (IM).

bottom of page