top of page

UBO-register voor participanten

Per 1 november 2022 is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ (hierna: Implementatiewet) in werking getreden. Hieronder volgt een korte toelichting op gevolgen die relevant kunnen zijn voor (aspirant-)participanten van fondsen beheerd door Apple Tree Capital Partners. Voor meer informatie en achtergrond verwijzen we naar de website van de Kamer van Koophandel die het register zal beheren en de webpagina van het UBO-register; voor de volledige wettekst verwijzen we naar de publicatie in het Staatsblad.

Doel en werkingsgebied

De Implementatiewet komt voort uit Europese wetgeving en is bedoeld om bij te dragen aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme.

 

De Implementatiewet heeft betrekking op ‘trusts en soortgelijke juridische constructies’. Voor Nederland gaat het voor wat betreft ‘soortgelijke juridische constructies’ om een fonds voor gemene rekening (FGR), een veelgebruikte juridische vorm voor beleggingsfondsen. Dit betekent dat ook de fondsen onder beheer van Apple Tree Capital Partners onder de Implementatiewet vallen.

 

Registratie

In de kern betekent de Implementatiewet dat ‘uiteindelijke belanghebbenden’ (zogenoemde UBO’s) van een fonds geregistreerd moeten worden in een centraal register. In het register worden bepaalde persoonlijke gegevens opgenomen van de UBO’s. Onder de UBO’s vallen ook de participanten van een fonds. Het UBO-register maakt op die manier inzichtelijk wie er een (financieel) belang in een fonds hebben en draagt er op die manier aan bij dat het voor criminelen lastiger wordt zich te verschuilen achter juridische constructies. Apple Tree Capital Partners is als beheerder verantwoordelijk voor het tijdig en volledig registreren van de UBO’s van de fondsen onder haar beheer in het UBO-register.

 

De Kamer van Koophandel gaat het UBO-register namens de opdrachtgevende ministeries van Financiën en Justitie & Veiligheid beheren. De inwerkingtreding van de Implementatiewet betekent dat de UBO’s uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de wet, dus op 31 januari 2023, geregistreerd dienen te zijn bij de Kamer van Koophandel.

Geregistreerde gegevens – openbaar versus besloten

Het UBO-register is opgedeeld in een openbaar en besloten deel.

Openbare gegevens

Naast de naam, geboorteland en -jaar, nationaliteit en woonland van de UBO, wordt ook de aard en omvang van het economisch belang zichtbaar. Het belang van een participant wordt uitgedrukt in bandbreedtes van 0% – 25%, 25% – 50%, 50% – 75% en 75% – 100%.

 

Deze gegevens worden (tegen betaling) voor iedereen beschikbaar, alhoewel het nog niet bekend is vanaf wanneer het register kan worden geraadpleegd (in ieder geval nog niet vanaf 1 november 2022).

Besloten gegevens

In het besloten deel worden het Burgerservicenummer (BSN) of fiscaal identificatienummer, de geboortedag, -plaats en -land, e-mailadres en het woonadres van de UBO’s opgenomen. Bovendien is er in dit deel documentatie (zoals het identiteitsdocument van een UBO) beschikbaar op grond waaruit de (openbare en besloten) gegevens zijn geverifieerd.

De besloten gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde autoriteiten, zoals de Finance Intelligence Unit (‘FIU’), de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) en het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’).

Praktische gevolgen voor (aspirant-)participanten

Apple Tree Capital Partners zal, met behulp van haar administrateur AssetCare, zorg dragen dat de benodigde gegevens en documenten van de UBO’s tijdig worden aangeleverd in het UBO-register. Dit betekent in ieder geval dat alle participanten die in januari 2023 als zodanig in de administratie van Apple Tree Capital Partners zijn opgenomen in de loop van januari geregistreerd zullen worden. Het is mogelijk dat er nog informatie en/of documentatie nodig is om de registratie te vervolledigen; in dat geval zal AssetCare contact met de participant opnemen. Na de registratie ontvangen UBO’s een formeel bericht per post of e-mail.

 

Na januari 2023 worden nieuwe participanten geregistreerd en worden waar relevant periodiek updates doorgegeven aan het register voor bestaande participanten. Hieronder valt ook het uitschrijven uit het register van participanten die hun geld volledig uit een fonds halen en dus geen UBO meer zijn. Na materiele wijzigingen ontvangen UBO’s een bevestiging daarvan.

Mochten er na het lezen van deze informatie vragen of opmerkingen zijn, nodigen we u uit contact met ons of AssetCare op te nemen:

Apple Tree Capital Partners: +31-680122641, of info@appletreecp.com.

 

AssetCare: +31-20 244 00 92, of info@assetcare.nl.

Disclaimer

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Apple Tree Capital Partners B.V. en haar samenwerkingsverbanden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze publicatie zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

bottom of page